Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“ alebo aj len „Nariadenie GDPR“ alebo aj len „GDPR“) a v súlade

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážená dotknutá osoba,

v tomto dokumente Vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä v súvislosti s plnením našich zákonných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a plnením s Vami uzatvorených zmlúv, v súvislosti s ochranou našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, či v prípade, ak ste nám na spracúvanie Vašich osobných údajov dali súhlas.

Ďalej Vás informujeme na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, komu ich poskytujeme, ako i ďalšie informácie, ktoré vyplývajú z Nariadenia GDPR a súvisiacich právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa primárne riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a tými ustanoveniami zákona NRSR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú, najmä §§ 78 a 79.

Prevádzkovateľ má povinnosť, aby tieto informácie boli poskytnuté dotknutej osobe najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, resp. v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Tento dokument obsahuje všetky informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúť podľa článku 13 Nariadenia GDPR.

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Môj Raj, s.r.o.

so sídlom Muškátova 46,

902 01 Pezinok

IČO: 2121722988 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.160524/B

 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Zodpovedná osoba: Michaela Fundárková, AAS

Telefónne číslo: 0907 968 438

Emailová adresa: office@mojraj.sk

 

Práva dotknutých osôb:

 
   

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

Právo namietať podľa článku 21 Nariadenia GDPR:

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Môžete namietať spracúvanie, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR (ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi),  článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V prípade Vašej námietky nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné (závažné) oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo odvolať súhlas:

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, tento môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na našu e-mailovú adresu: office@mojraj.sk alebo zaslaním písomného odvolania na našu poštovú adresu na sídlo spoločnosti: Môj Raj, s.r.o., Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto ; na obálku, prosím, uveďte „GDPR“. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pri odvolávaní Vášho súhlasu je nevyhnutné uviesť Vaše identifikačné údaje a identifikáciu súhlasu, ktorý odvolávate.

Právo na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 Nariadenia GDPR:

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame alebo nespracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajov. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje, máte ďalšie práva patriace pod právo na prístup k osobným údajom, a to konkrétne:

< >právo na poskytnutie informácií podľa článku 15 odsek 1 a 2 Nariadenia GDPR; právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom; právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov. 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu; dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu: www.dataprotection.gov.sk → Tlačivá a vzory → Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov možno podať:

< >písomne v listinnej podobe,písomne v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci; elektronické podanie bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (t. j. bežný email bez zaručeného elektronického podpisu) treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe,osobne na úrade ústnou formou do zápisnice. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch podľa čl. 18 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

< >dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.V prípade, ak si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť:

 

< >zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu office@mojraj.sk alebozaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla našej spoločnosti: Môj Raj, s.r.o., so sídlom Muškátova 46, 902 01 Pezinok; na obálku, prosím, uveďte „GDPR“.Dostupnosť informácií pre dotknuté osoby:

 

Aktuálne znenie tejto Informačnej povinnosti v zmysle čl. 13 je dostupné:

< >na našej webovej stránke www.mojraj.sk v sekcii Ochrana osobných údajov „GDPR“, a v papierovej podobe je Vám k dispozícií na adrese sídla našej spoločnosti (Môj Raj, s.r.o., Muškátova 46, 902 01 Pezinok).

Bližšie informácie Vám zároveň poskytneme na telefónnom čísle našej zodpovednej osoby pre GDPR: Michaela Fundárková, tel. číslo: 0907 968 438